หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร 6 ปี

Faculty of Pharmacy
Faculty of Traditional Chinese Medicine (ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 5-6 ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน รวมระยะเวลา 2 ปี)

หลักสูตร 4 ปี

Faculty of Nursing
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
คณะศิลปศาสตร์
          • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาต่างประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน)
          • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
          • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
          สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 (สำหรับชาวต่างชาติ)

คณะบริหารธุรกิจ
          • สาขาวิชาการบัญชี
          • สาขาวิชาการจัดการ
          • สาขาวิชาการตลาด
          • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
          • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
          • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
          • สาขาวิชาธุรกิจจีน
Faculty of Science and Technology
          Bachelor of Science (Computer Science)
          Bachelor of Science (Industrial Microbiology) 
          Bachelor of Science (Medical Science)
          Bachelor of Science (Food Science and Technology)
Faculty of Medical Technology
Faculty of Physical Therapy
Faculty of Public and Environmental Health
          • Bachelor of Public Health
          • Bachelor of Science (Environmental Health)
          • Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
Faculty of Law
Faculty of Communication Arts
Faculty of Chinese Language and Culture (ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปี)
          • Bachelor of Arts (Chinese Language)
          • Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)


Create AccountLog In Your Account