หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนควบคู่กันไป เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของประเทศจีนในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูงขึ้น และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาศึกษาวิทยาการและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วย เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ

คณะศิลปศาสตร์
          • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
          • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นักศึกษาไปศึกษาต่อ ณ ประเทศเจ้าของภาษา เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาค การศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ
          • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สามารถเลือกเรียนเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษได้


Create AccountLog In Your Account