หลักสูตรปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการสอนหลักสูตรปริญญาโท 8 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.W.)
          • สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)
          • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)
          • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
          • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
          • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (M.N.S.)
          • สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.)
          • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต (M.MT.)

ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันธรรมดา (บางวัน) ภาคค่ำ โดยเชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการสอน


Create AccountLog In Your Account