ทุนการศึกษา

1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
- ทุนร่มโพธิ์ทอง พิจารณาจากผลการเรียนระดับชั้น ม.4 – 6  ไม่ตํ่ากว่า 3.00 สนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
- ทุนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (MOU) สำหรับโรงเรียนที่มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจีน สนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

2. ทุนการศึกษาภายใน 
เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษา รางวัลกาญจนาภิเษก กองทุนช่วยเหลือนักศึกษายากจน ขาดแคลนหรือประสบภัยพิบัติ

3. ทุนจากการบริจาคของหน่วยงานภายนอก

4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

5. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

คณะสาขาวิชาที่สามารถขอทุนเงินกู้ยืม กรอ. ดังนี้
        - คณะพยาบาลศาสตร์
        - คณะเภสัชศาสตร์
        - คณะเทคนิคการแพทย์
        - คณะกายภาพบำบัด
        - คณะการแพทย์แผนจีน
        - คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
        - คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / การท่องเที่ยว / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
        - คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
        - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม / วิทยาศาสตร์การแพทย์
        - คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


Create AccountLog In Your Account