คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความแล้ว 

มุ่งสร้างความรู้ความสามารถทางกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายธุรกิจเศรษฐกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถร่างนิติกรรมสัญญา สร้างทักษะการเจรจาต่อรอง วิธีการระงับข้อพิพาท ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้เชี่ยวชาญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนภาษาจีน และวิชากฎหมายการค้าและเศรษฐกิจของประเทศจีน

โอกาสในการทำงาน

- ผู้พิพากษา / อัยการ
- ทนายความ / นิติกร / ที่ปรึกษา
- ตำรวจ
- นายทหารกรมรัฐธรรมนูญ
- นักกฎหมายในองค์กรต่าง ๆ
- อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
- นักวิจัยด้านกฎหมาย
- เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานราชการ
- อนุญาโตตุลาการ
- Solicitor ทำการเขียนสัญญา ให้คำปรึกษาและจัดการผลประโยชน์
- นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

ติดต่อสอบถาม

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 อาคารหอประชุม
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1689, 1690
โทรสาร 02-3126419     
Website: http://law.hcu.ac.th
E-mail: faclaw120hcu@gmail.com