คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts Programs)

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism)
​- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) (English – Chinese, International Program)
​- สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง (Communicative Thai as a Second Language) (สำหรับชาวต่างชาติ)

โอกาสในการทำงาน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทำงานในฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายบุคคล ล่าม พนักงานสายการบินสถาบันการเงิน การโรงแรม นักแปล นักเขียน มัคคุเทศก์ นักวิชาการ ครู - อาจารย์ หรือ ศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ทำงานเป็นมัคคุเทศก์ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม สายการบิน การจัดการ ประชุมสัมมนา และงานข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ฯลฯ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถทำงานด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจสายการบิน สถานศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าของธุรกิจส่งออก - นำเข้า หรือศึกษาต่อในระดับสูงทั้งใน               และต่างประเทศ
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ทำงานเป็นล่าม มัคคุเทศก์ นักแปล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ เลขานุการ ครู - อาจารย์ เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

คณะศิลปศาสตร์  ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1178
โทรสาร 02-3126417
Website: http://arts.hcu.ac.th
E-mail: arts.hcu@gmail.com