ข่าวสารและกิจกรรม

วันแพทย์จีน ประจำปีการศึกษา 2560

2018-03-16 11:24

คณะการแพทย์แผนจีนได้จัดกิจกรรมวันแพทย์จีนขึ้น เป็นโครงการสืบเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบสนองงานด้านบริการ ความต้องการของสังคมในแง่ของการเป็นแพทย์ทางเลือก และเพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพของคนเองและครอบครัวรวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ไปสู่ผู้อื่นได้