มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | Huachiew Chalermprakiet University
ข่าวสารและกิจกรรม

HM Do More Volunteer Gen 6

2019-07-05 14:19

กิจกรรมรับใช้สังคม พัฒนานักศึกษาอย่างมีคุณค่า นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล นำโดย นางสาวสุพัตตรา ภู่พิมล และนางสาวสุพรรษา กาญจนประกอบ นำทีมเพื่อนๆนักศึกษาและน้องใหม่ชั้นปีที่1 ทำกิจกรรมค่ายอาสาปีที่6 ภายใต้โครงการ”HM Do More Volunteer Gen6”DOWNLOAD