นศ.คณะเทคนิคการแพทย์รับรางวัล คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น

2016-10-03

นายณัฐดนัย สินจงสุบงกช  นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปี 2558 จากสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อยกย่องนักศึกษาที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต และมีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสมสำหรับการเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา