พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และนิทรรศการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์

2016-12-14

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และนิทรรศการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า " มหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ " และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 ณ อาคารบรรณสาร และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มฉก.(1 ธันวาคม 2559)