คณะการแพทย์แผนจีนและสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย ม.หัวเฉียวฯ จัดอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน ปีการศึกษา 2559

2017-06-22

อาจารย์ปวินท์  สุวรรณกุล  รองคณะบดีคณะการแพทย์แผนจีน  พร้อมด้วย ผศ.ดร.นริศ  วศินานนท์  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 อาคารอำนวยการ ภายในงานจัดให้มีการบรรยายเรื่องต่าง ๆ อาทิ พื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีน, ระบบแนวคิดและหัวใจหลักของศาสตร์การแพทย์แผนจีน, แนวคิดและปรัชญาของศาสตร์การแพทย์แผนจีน, ระบบการวินิจฉัยทางคลินิกของศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น โดยมี ศาสตราจารย์ จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ม.หัวเฉียวฯและศาสตราจารย์ ดร.เมิ้ง จิ้ง เหยียน คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน     เป็นวิทยากร ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการสอน และเผยแพร่ศาสตร์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น