โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมชุมชนแก่นักเรียนปฐมวัย นักเรียนและครูในตำบลคลองด่าน

2017-07-03

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมชุมชนแก่นักเรียนปฐมวัย นักเรียนและครูในตำบลคลองด่าน” ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม โดยได้จัดฐานกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรและกลุ่มวิชาต่างๆ ทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ “ร่างกายมนุษย์น่ารู้” 2. ฐานจุลชีววิทยา “ของเน่าหรือของหมักดอง ยิ่งกิน ยิ่งอร่อย” 3. ฐานชีววิทยา “มหัศจรรย์แห่งสารสี” 4. ฐานเคมี “มหัศจรรย์คัลเลอร์ฟูล” 5. ฐานฟิสิกส์ “การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีจากผลไม้” 6. ฐานคณิตศาสตร์ “Running Math” มีคุณครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4- ป.6 จากโรงเรียนในตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดสีล้ง โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม และโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ซึ่งโครงการเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ฝึกการคิดโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน