การเสวนาวัฒนธรรมจีน หัวข้อ ตามรอยวิถีจีนชาวปากน้ำ

2017-07-13

ศูนย์แต้จิ๋ววิทยาร่วมกับสถาบันไทย-จีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการเสวนาวัฒนธรรมจีน หัวข้อ"ตามรอยวิถีจีน ชาวปากน้ำ" กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดงาน โดย รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มฉก.และอาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการอยู่อาศัย การก่อตั้งชุมชนชาวปากน้ำ ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน โดยลูกหลานชาวปากน้ำที่ให้ข้อมูลและหนังสือบางเล่มที่ได้เขียนและบันทึกความเป็นอยู่สมัยอดีตไว้ให้ศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 1 มฉก. วิทยาเขตยศเส