โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2017-07-13

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเชิญรุ่นพี่ที่จบการศึกษาที่ทำงานกับองค์กรต่าง ๆ มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ให้มีทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้ชีวิต สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจในตัวเองสามารถศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ณ มฉก.และศึกษาดูงานองค์กรภายนอก ได้แก่ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา