คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน “วอยต้า เธอราปี”

2017-07-25

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชนครั้งที่ 3 เรื่อง การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยเทคนิคพิเศษ (วอยต้า เธอราปี)วิทยากรโดย ผศ. นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย แพทย์วินิจฉัยด้วยวอยต้า กภ.สุวรรณดี อึ้งรัตนชัยนักกายภาพบําบัดวอยต้า รุ่นที่ 1 และ กภ.กนกวรรณ แสนใจ นักกายภาพบําบัดวอยต้า รุ่นที่ 3เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติได้รับความรู้ การจัดท่าและการกระตุ้นด้วยเทคนิควอยต้าได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้เด็กมีอาการดีขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 2-426 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มฉก.