กองทรัพยากรบุคคล จัดเสวนา “พลิกมุมคิดชีวิตเปลี่ยน Take off”

2017-07-26

แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดเสวนาหัวข้อ “พลิกมุมคิดชีวิตเปลี่ยน Take off” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และนำมาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นและยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร