พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนซื่อสัตย์สุจริต โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 8

2017-11-19 13:33

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนซื่อสัตย์สุจริต โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 734 ทุน มูลค่า 2,702,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาท) ณ หอประชุม มฉก.