โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระดับหน่วยงานบริหารทั่วไป

2018-02-02 15:50

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระดับหน่วยงานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มีผู้แทนจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานบริหารทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 34 ท่าน โดยมี อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา เป็นวิทยากรนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ อีกทั้ง หน่วยประกันคุณภาพ ได้จัด Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกการจัดทำแผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากร โดยมีทีมบุคลากรแผนกแผนและนโยบาย กองแผนและพัฒนา ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปปฏิบัติในหน่วยงานของตนเองต่อไป