มฉก. มอบรางวัลสื่อรณรงค์ “จักรยานสีขาว- ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ -ลดการใช้พลังงาน”

2018-02-08 15:09

   วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) รองศาสตราจารย์.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมของโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2560 การประกวดสร้างสรรค์ power point กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคระวิชา โดยมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม 53 ผลงาน และผลงานชนะเลิศจะนำไปขยายผลสร้างการรับรู้และความตระหนักภายในสถาบัน โดยอาจารย์ทุกคณะวิชาสามารถนำผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ชนะการประกวด power point เป็นสไลด์สุดท้ายของการเรียนการสอนเพื่อช่วยสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ลดการใช้พลังงานและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตามแนวทางของโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมคือซื่อสัตย์ ประหยัดและรับผิดชอบต่อสังคม
พิธีมอบรางวัลมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ทิมเมือง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมร่วมแสดงความยินดีด้วย
   @ รางวัลชนะเลิศหัวข้อ "จักรยานสีขาว" จอดจักรยานในจุดที่กำหนดให้จอด ผลงานสร้างสรรค์ของนายธนะชัย แสงอนุโณทัย คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
   @ รางวัลชนะเลิศหัวข้อ “ลดการใช้พลังงาน” ลดการใช้พลังงานด้วยการใช้บันได ผลงานสร้างสรรค์ของนางสาวธันยพร เชื้อศักดิ์เสรี คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
   @ รางวัลชนะเลิศหัวข้อ  "ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ" ห้องเรียนสะอาด  ผลงานสร้างสรรค์ของนางสาวพัชรี ดอกแก้ว คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 4 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
   @ รางวัลขวัญใจมหาชน (popular vote) นางสาวมาธุวีร์ นาคะเสถียร คณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2
ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท