คณะศิลปศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณนักวิจัย

2018-05-17 07:56

ในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณของนักวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานวิชาการได้  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2561  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ  2 (สื่อประสม) ชั้น  2  อาคารบรรณสาร