คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น (Basic ICD-10)

2018-06-11 08:25

   สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น (Basic Coding of ICD-10 and ICD-9-CM) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ลือนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล คุณดลฤดี  พึ่งมีบุญ หัวหน้าแผนกศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ โรงพยาบาลวิภาราม และคุณสุภตา  พลอาสา Coder จากแผนกเวชสถิติ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานเวชสถิติในการให้รหัสโรคและหัตถการ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐาน การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมที่มาจากหน่วยงานระหว่างโรงพยาบาลต่าง ๆ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ