ม.หัวเฉียวฯ จัดการประชุมประชาคมเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8

2018-07-03 14:35

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดการประชุมประชาคมเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. โดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คุณกมล  เชียงวงศ์ กล่าวเปิดงาน ในภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยชุมชนปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี โดยรองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาอธิการบดี และการนำเสนอผลงานการดำเนินงานการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์ รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง SMART CITY โดย คุณฉัตรชัย  ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด และการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และในภาคบ่ายร่วมกันเสวนากลุ่มย่อย "ประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รูปแบบ SMART CITY" โดยการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 1 : การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กลุ่มที่ 2 : กฎหมายเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา  กลุ่มที่ 3 : หมวกนิรภัย

          การประชุมประชาคมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และยกระดับการบริการสาธารณะต่างๆ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนงานของ คณะกรรมการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาและการจัดระเบียบสังคมในชุมชน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มาจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น อำเภอบางพลี สถานีตำรวจภูธรบางพลี สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง กำนันตำบลบางโฉลง และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ และผู้นำนักศึกษา โดยการประชุมประชาคมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เยาวชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยเอื้อต่อการศึกษาและใช้ชีวิต และเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป