งานแถลงข่าวและพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 6”

2018-07-05 13:41

   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 6” ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 ทุน มูลค่า 6 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  คุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และ รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแถลงข่าวการมอบทุนในโครงการนี้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันจัดทำขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นโครงการขยายความช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและพัฒนาคน ให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลแก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จนสำเร็จการศึกษา และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้เข้าทำงานเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลหัวเฉียว ช่วยเหลือสังคมและสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป