โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ด้านกฎหมายในระดับมัธยมศึกษา

2018-07-18 16:52

   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ด้านกฎหมายในระดับมัธยมศึกษา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
   โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561