นายจิรัฐ คงกะพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

2018-07-24 15:10

   ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (The 11th Thailand Robot Design Contest: RDC2018) เพื่อคักเลือกตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ (IDC RoBoCon 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่นแล้วนั้น ซึ่งมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน International Design Contest 2018 (IDC 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ : ทีม Green ประกอบด้วย 1. นางสาวศุวดี เจ๊ะเล็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. นายปัณฑ์ธร ตรีวัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. นายจิรัฐ คงกะพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4. วีรยุทธ บัวเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ โดย นายจิรัฐ คงกะพันธ์ เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน International Design Contest 2018 (IDC 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6-18 สิงหาคม 2561 โดยศูนย์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน