พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา”

2018-10-10 15:32

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคใต้ 3 สถาบัน
2. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคอีสาน 5 สถาบัน
3. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ 6 สถาบัน
4. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน
5. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคกลาง 25 สถาบัน
6. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 สถาบัน
                ในการนี้ รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ไปร่วมลงนามความร่วมมือ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ