ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

2018-10-10 15:35

   แผนกประชาสัมพันธ์และแผนกรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในการเข้าเยี่ยมชมและรับการแนะแนวจากคณะเภสัชศาสตร์  คณะการแพทย์แผนจีน และคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร