โครงการ “ปลูกจิตสำนึกการคืนทุนส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง ครั้งที่ 15” ประจำปีการศึกษา 2561

2018-10-12 08:50

   สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการคืนทุนส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้กับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้มีทัศนคติที่ดีในเรื่องหน้าที่ในการชำระคืนทุน และนักศึกษาได้รับทราบสาระความรู้ในขั้นตอนและวิธีการชำระหนี้คืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากที่สำเร็จการศึกษา โดย อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มฉก. เป็นวิทยากร และตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาให้ความรู้และข้อคิดแก่นักศึกษา ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 2-114 ชั้น 1 อาคารเรียน มฉก.