ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 17

2018-11-30 10:43

   แผนกทุนและบริการนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 17" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงานและบรรยายให้ความรู้โดย  คุณดวงแข  ตันติตยาพงษ์  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งนี้คุณจันทร์พร  สุริวงค์กล่อม หัวหน้าแผนกทุนและบริการนักศึกษา มฉก. ได้แนะแนววิธีการคืนทุนฯ ให้กับนักศึกษาที่กู้ยืมทุนฯ ในครั้งนี้ด้วย  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ณ หอประชุม มฉก.