มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำนักศึกษาไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรสอนภาษาจีนระยะสั้นของสถาบันภาษา, ศูนย์สหกิจศึกษา และศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารีพาวิลเลียน (โรงแรม)

2018-11-30 13:54

   ตามที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นั้น สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน สมัยที่ 37 ครั้งที่ 16 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ นำนักศึกษาไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรสอนภาษาจีนระยะสั้นของสถาบันภาษา, ศูนย์สหกิจศึกษา และศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารีพาวิลเลียน (โรงแรม) โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกของสมาคมเป็นอย่างมาก