คณะผู้บริหารเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ณ เวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2019-03-29 09:42

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าเจรจาความร่วมมือกับ 5 สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประะชาชนลาว ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2.สถาบันรัตนธุรกิจบัณฑิต 3.วิทยาลัยลาวท็อป 4.วิทยาลัยคอมเซนเตอร์ และ 5.โรงเรียนเหลียวตู เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ เวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว