พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

2019-04-03 14:12

   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี กับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ และคุณสรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ