HM Do More Volunteer Gen 6

2019-07-05 14:19

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล นำโดย นางสาวสุพัตตรา ภู่พิมล และนางสาวสุพรรษา กาญจนประกอบ นำทีมเพื่อนๆนักศึกษาและน้องใหม่ชั้นปีที่1 ทำกิจกรรมค่ายอาสาปีที่6 ภายใต้โครงการ”HM Do More Volunteer Gen6” เราเรียนได้ คุณก็เรียนได้ ประกอบไปด้วย การส่งเสริมสุขภาพ แจกเบี้ยยังชีพ มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน และสื่อสุขภาพ กับผู้สูงอายุ118คน ณ ต.หลุมรัง จ.กาญจนบุรี การส่งเสริมสุขภาพทหารใหม่ 127 นาย ณ กองพันทหารราบที่3 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม นับเป็นปีที่6แห่งการสร้างHeroเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีความสุขค่ะ