สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 1 เรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดจากการศึกษากลุ่มโรคร้อน (温病学)ในทางคลินิก

2019-07-18 14:56

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 1 เรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดจากการศึกษากลุ่มโรคร้อน (温病学)ในทางคลินิก ณ ห้องสิรธารา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยอาจารย์หวัง ซิ้วเหลียน เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 26 คน