ม.หัวเฉียวฯ น้อมจิตคารวะพระคุณครู

2019-09-12 14:23

นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) น้อมจิตคารวะพระคุณครูและร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามจัด  “พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2562” แสดงความกตัญญูที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน เมื่อวันที่  12  กันยายน  2562  ณ หอประชุม  มฉก. โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  มฉก. ประธานในพิธีได้เจิมตำราเรียน  และมอบรางวัลเกียรติคุณ  รางวัลเกียรติยศ  รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีทั้งการเรียน การทำกิจกรรม  และการดำรงชีวิต  จำนวน  251  รางวัล  พร้อม กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...สิ่งที่ครูมุ่งหวังมากที่สุด  คือ  การที่ศิษย์ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  ทำความดี...ทำให้ครูรู้สึกสุขใจและหายเหนื่อย...” ในการนี้มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติแบบอย่างการทำความดีฮีโร่ตัวจริงเป็นเด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่แก่  นางสาวกมลชนก  บรรจงธุระการ  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่  12  ที่ได้ช่วยเหลือปั๊มหัวใจคืนชีวิตผู้ประสบเหตุจมน้ำที่หาดบางแสน  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนดีคนเก่งทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้