พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

2019-09-12 14:23

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ จากการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านการเรียน การทำกิจกรรม และการดำรงชีวิต จำนวน 251 คน และมอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวกมลชนก บรรจงธุระการ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มฉก.รุ่นที่ 12 เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างของการทำความดี สร้างคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นผู้มอบและกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา ณ หอประชุม มฉก.