คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.คุณวุฒิของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
          - เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
          - เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง กรณีสมัครเข้าศึกษาปริญญาใบที่ 2
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย