หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2561

DATE : 2018-07-23 08:00:00

หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) หลักสูตรคุณภาพด้านจีนศึกษา ที่เน้นความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง พร้อมกับเข้าถึงจีนหลากมิติอย่างลึกซึ้ง เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นำยุคใหม่ไทย – จีน ที่มีวิสัยทัศน์สามารถนำพาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม ปรัชญาการทำธุรกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีน เพิ่มโอกาสและประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ไทย – จีนที่ยั่งยืน และ สร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจไทย - จีน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำโดย คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ รองประธานหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย แสงวิเชียร ผู้อำนวยการหลักสูตร กำลังเปิดรับสมัครรุ่น 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hcu.ac.th/tcl สมัครเรียน online ได้ที่ www.hcu.ac.th/tcl/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสาวณภัทร สกุลหงษ์ โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1546 หรือ 099-338-2802 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา 1.อายุ 45 ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 65 ปี) 2.เคยหรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือสนใจจะดำเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับจีน 3.เป็นระดับผู้นำขององค์กร หรือเทียบเท่าในองค์กรธุรกิจ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเป็นนักวิชาการด้านวัฒนธรรมจีน หรือภาษาจีน หรือจีนศึกษา ที่มีประสบการ 5 ปี ขึ้นไป 4.มีความสนใจในเศรษฐกิจ และธุรกิจไทย-จีน 5.เป็นผู้ต้องการพัฒนาตนเองและองค์กรด้วยกลยุทธ์ระดับสูง ด้านการพัฒนาผู้นำธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน ระยะเวลา •กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 ตุลาคม 2561 สมัครออนไลน์ที่ www.hcu.ac.th/tcl/register •สอบสัมภาษณ์ 24 ตุลาคม-26 พฤศจิกายน 2561 •ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทาง www.hcu.ac.th/tcl •รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 17-26 ธันวาคม 2561 •กลุ่มสัมพันธ์และรับน้อง 19-20 มกราคม 2562 •พิธีเปิดปฐมนิเทศหลักสูตร วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 •ระยะเวลาในการศึกษา ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-18.00 น. เริ่มเรียน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2561 หลักฐานการสมัคร 1.แบบฟอร์มใบประวัติผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 1 ชุด รูปถ่าย 2 นิ้ว หน้าตรงจำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกปริญญาที่สำเร็จการศึกษา 3.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว 4.เอกสารรับรองตำแหน่งหน้าที่จากสถานประกอบการทางธุรกิจที่ตนเองทำงานอยู่ในปัจจุบันจำนวน 1 ชุด 5.หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนหรือสถานประกอบกิจการนั้น ๆ จำนวน 1 ชุด 6.หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน 1 ชุด *เอกสารข้อ 2-3 ต้องรับรองสำเนาจำนวน 2 ชุด *เอกสารข้อ 5-6 ต้องตรงกับชื่อหน่วยงานที่ระบุไว้ในใบประวัติ