เปิดรับสมัคร รุ่น 2 หลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ)

DATE : 2020-07-01 09:00:00

เปิดรับสมัคร
หลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน  (วมทจ.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการผู้นำไทย – จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
“สร้างเครือข่ายแห่งโอกาส สร้างความรู้จีนที่ลึกซึ้ง”

ระยะเวลาในการศึกษาทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-18.00 น. 
ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพ 

    พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มองปัจจุบัน เห็นอนาคตของจีน ด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและรากฐาน จิตวิญญาณของจีนที่สืบทอดกันมาเพื่อสามารถรับมือกับอนาคตจีนาภิวัฒน์ 

โครงสร้างการอบรมหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน  (วมทจ.) รุ่นที่ 2
   •  ฟังการบรรยายภายในประเทศ และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
   •  กิจกรรมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนและเรียนรู้
   •  การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ
   •  กิจกรรมสัมมนาวิชาการและจัดทำรายงานกลุ่ม
   •  กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

กำหนดการอบรม 
   •  รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยสมัครออนไลน์ที่ www.hcu.ac.th/tcl
   •  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10, 11, 17 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.
   •  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยประกาศที่ www.hcu.ac.th/tcl
   •  ชำระค่าธรรมเนียมและยืนยันการเข้าศึกษา วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ที่ www.hcu.ac.th/tcl
   •  รายงานตัวเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และวัดตัวตัดเสื้อสูท วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 
   •  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมรับน้อง วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 (ถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าสละสิทธิ์)
   •  พิธีเปิด ปฐมนิเทศ วันที่ 12 ธันวาคม 2563
   •  กิจกรรมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม  2564 (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
   •  การศึกษาดูงานด้านการค้าและเศรษฐกิจจีนตอนใต้ เส้นทาง R3A (เชียงราย-บ่อเต็น-สิบสองปันนา-คุนหมิง) ระหว่าวันที่ 31 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564 (กิจกรรมเสริมตามความสมัครใจ)

เงื่อนไขการเข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษา
   •  ไม่เรียนซ้ำซ้อนกับหลักสูตรอื่น (วันที่ 12 ธันวาคม 2563 – 27 มีนาคม 2564)
   •  เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และรับน้อง (วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563)
   •  เข้าร่วมการปฐมนิเทศหลักสูตร (วันที่ 12 ธันวาคม 2563)
   •  มีเวลาเรียนและศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 75%
   •  ทำเอกสารวิชาการวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีนเป็นงานกลุ่ม

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
   1. อายุ 25 – 40 ปี  *(อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)
   2. เป็นผู้มีมีความสนใจที่จะดำเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับจีน หรือสนใจส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน
   3. มีความสนใจในเศรษฐกิจ และธุรกิจไทย-จีน และการสร้างความสัมพันธ์
   4. เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและองค์กรด้วยกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผู้นำธุรกิจไทย-จีน และการเชื่อมโยงสู่นานาชาติ
   5. เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าร่วมหลักสูตรสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรได้อย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนด
   6. เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นควรให้เข้าศึกษา

หลักฐานการสมัคร (แนบไฟล์ในระบบรับสมัคร Online และนำส่งเอกสารในวันสัมภาษณ์)
   1. สำเนาบัตรประชนชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1ชุด 
   2. สำเนาหน้า Passport จำนวน 2 ชุด 
   3. ถ่ายรูปหน้าตรงฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
   4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด 
   5. หนังสือรับรองการทำงานโดยรับรองตำแหน่งหน้าที่จากสถานประกอบการที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน
       หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และบัญชีผู้ถือหุ้น (อบจ.5) (กรณีไม่เป็นกรรมการบริษัท)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   •  90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
   •  อัตรานี้ไม่รวม ค่าเดินทางศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และค่าศึกษาดูงานเส้นทางการศึกษาดูงานด้านการค้าและเศรษฐกิจจีนตอนใต้ เส้นทาง R3A (เชียงราย-บ่อเต็น-สิบสองปันนา-คุนหมิง)

ติดต่อสอบถาม : สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน 
โทร. 090-220-9838  หรือ 02-312-6387 หรือ 02-312-6300 ต่อ 1546
Line ID : tclhcu 
e-mail : tclhcu2018@gmail.com

สมัครเรียน... คลิ๊ก