มีปัญหาการใช้งานติดต่อ คุณจตุพล ชาญณรงค์ศักดิ์ เบอร์โทร 02-3126300 ต่อ 1141. อีเมล์ ch.jatupol@gmail.com


   1. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เพื่อหลักสูตร วทจ.) เลขที่บัญชี 596-1-20973-8 (หากพ้นกำหนดวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และยังไม่มีการชำระเงิน ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ และกรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนทุกกรณี)

   2. การแจ้งยืนยันการเข้าศึกษาผ่านระบบ Online ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 5 และดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ขอให้ดำเนินการแจ้งยืนยันการเข้าศึกษา ผ่านระบบ Online ที่ https://www.hcu.ac.th/tcl ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

   3. การวัดตัวตัดสูทสถาบัน ผู้ผ่านการคัดเลือกหรือผู้แทน ดำเนินการวัดตัวตัดเสื้อสูทสถาบัน ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

   4. กำหนดการจัดการศึกษาทุกวันอังคาร ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-18.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส และโรงแรมยู สาทร กรุงเทพ (ซอยงามดูพลี เขตสาทร)

   5. การเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมรับน้อง เป็นกิจกรรมภาคบังคับ และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

     - พิธีเปิดและปฐมนิเทศ วันที่ 31 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

     - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมรับน้อง ระหว่างวันที่ 3–4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

   6. การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยค่าเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ที่ดำเนินการโดยบริษัททัวร์) ซึ่งบริษัททัวร์ประเมินค่าใช้จ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท หากในการเดินทางจริงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้เข้าศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น และการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งเชื่อมต่อจีน เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ ผู้เดินทางรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายเอง (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษา) ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนอีกครั้งในภายหลัง

   หมายเหตุ กำหนดการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม