การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต

เอกสารการเทียบโอนรายวิชา

ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันเดิม (ฉบับทางการ) และคำอธิบายรายวิชา(Course Description) 

เงื่อนไขการเทียบโอนรายวิชา
1. มีผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่า C หรือแต้มเฉลี่ยเท่ากับ 2.00
2. มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยพิจารณาจากคำอธิบายรายวิชา (Course Description)
3. ค่าเทียบโอนรายวิชาละ 500 บาท