หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

“เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”

*********************************************************************************

ระยะเวลาการศึกษาทุกวันอังคาร เวลา 14.00-18.30 น.

ระหว่างที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส และโรงแรมยู สาทร กรุงเทพฯ

     หลักสูตรคุณภาพด้านจีนศึกษา ที่เน้นความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง พร้อมกับเข้าถึงจีนหลากมิติอย่างลึกซึ้ง เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นำยุคใหม่ไทย-จีน ที่มีวิสัยทัศน์สามารถนำพาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม ปรัชญาการทำธุรกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีน  เพิ่มโอกาสและประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ยั่งยืน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจไทย-จีน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

โครงสร้างการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.)
       • ฟังการบรรยายภายในประเทศ และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
       • กิจกรรมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนและเรียนรู้
       • การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ
       • กิจกรรมสัมมนาวิชาการและจัดทำรายงานกลุ่ม
       • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

 

กำหนดการอบรม 

       • รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2565 โดยสมัครออนไลน์ที่ www.hcu.ac.th/tcl
       • สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.
       • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยประกาศที่ www.hcu.ac.th/tcl
       • ชำระค่าธรรมเนียมและยืนยันการเข้าศึกษา วันที่ 16-20 ธันวาคม 2565 ที่ www.hcu.ac.th/tcl
       • วัดตัวตัดเสื้อสูทสถาบัน วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565
       • พิธีเปิด และปฐมนิเทศ วันที่ 31 มกราคม 2566
       • กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมรับน้อง วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566
       • กิจกรรมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (กิจกรรมภาคบังคับ) จะแจ้งกำหนดการในภายหลัง เมื่อมหาวิทยาลัยปักกิ่งพร้อมจัดการศึกษาอบรม
       • การศึกษาดูงานภายในประเทศ จะแจ้งกำหนดการในภายหลัง

 

เงื่อนไขการเข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษา
       • ไม่เรียนซ้ำซ้อนกับหลักสูตรอื่น ในช่วงเวลาเรียนของหลักสูตรตลอดการศึกษา
       • เข้าร่วมการปฐมนิเทศหลักสูตร (วันที่ 31 มกราคม 2566)
       • เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และรับน้อง (วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566)
       • มีเวลาเรียนและศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 75%
       • จัดทำเอกสารวิชาการวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีนเป็นงานกลุ่ม

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
       • อายุ 45 – 65 ปี (อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)
       • เป็นผู้มีประสบการณ์ หรือมีความสนใจที่จะดำเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับจีน หรือสนใจส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-จีน
       • เป็นระดับผู้นำขององค์กร หรือเทียบเท่าในองค์กรธุรกิจ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเป็นนักวิชาการ
       • มีความสนใจด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจไทย-จีน และความสัมพันธ์ไทย-จีน
       • เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร และสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรได้อย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนด
       • เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา

 

หลักฐานการสมัคร (แนบไฟล์ในระบบรับสมัคร Online และนำส่งเอกสารประกอบการสมัครในวันสัมภาษณ์)
    1. สำเนาบัตรประชนชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (สำหรับชาวต่างชาติ)  จำนวน 1 ชุด 
    2. รูปถ่ายหน้าตรงฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
    3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
    4. หนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในปัจจุบัน
        หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ (กรณีเป็นกรรมการบริษัท)
        หรือ บัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (กรณีไม่เป็นกรรมการบริษัท)

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

       อัตรานี้รวม ค่าเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการโดยบริษัททัวร์ในการศึกษาดูงาน  ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเมินค่าใช้จ่ายโดยบริษัททัวร์ ก่อนสถานการณ์การระบาดโควิด-19) รวมเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (หากในการเดินทางจริง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น)

 

ตัวอย่างใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม : สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน
โทร. 090-220-9838  หรือ 02-312-6387 หรือ 02-312-6300 ต่อ 1546
Line ID : tclhcu
e-mail : tclhcu2018@gmail.com
สมัคร Online https://forms.gle/evtNPm8ytxCGSLCv8
 

ณ วันที่ 8 ส.ค. 65