มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยปักกิ่งให้แก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน รุ่นที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยปักกิ่งให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน จำนวน 70 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นนักธุรกิจชั้นนำและข้าราชการระดับสูง หลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศจีน และประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งจัดการศึกษาดูงานอย่างเข้มข้นเจาะลึกทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน รุ่นที่ 1 นี้ เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 12 มิถุนายน 2561 ตลอดการจัดการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ศึกษาจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเป็นอย่างดียิ่ง

   หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ผู้สำเร็จการศึกษาได้เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์บรรณสารสนเทศ ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ณ มฉก.1 จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมอาคารเรียน และศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน ณ มฉก.2