รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับมอบทุนการศึกษาจากรุ่นพี่หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่  3  จำนวน  3  ท่าน  ได้แก่  คุณไขศรี  อุทัยวรรณ์   คุณกัลป์ยกร  สิริมงคลสร้าง  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง  โดยมอบให้ท่านละ 200,000 บาท  จำนวนเงินทั้งสิ้น  600,000  บาท  สำหรับเป็นทุนเรียนตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา  ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร วทจ. รุ่นที่  3  เมื่อวันอังคารที่  10  พฤศจิกายน  2563 ณ โรงแรมยู  สาทร  กรุงเทพ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านมา ณ โอกาสนี้