1. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เพื่อหลักสูตร วทจ.) เลขที่บัญชี 596-1-20973-8 (หากพ้นกำหนดวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และยังไม่มีการชำระเงิน ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ และกรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนทุกกรณี)

   2. การแจ้งยืนยันการเข้าศึกษาผ่านระบบ Online ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 5 และดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ขอให้ดำเนินการแจ้งยืนยันการเข้าศึกษา ผ่านระบบ Online ที่ https://www.hcu.ac.th/tcl ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

   3. การวัดตัวตัดสูทสถาบัน ผู้ผ่านการคัดเลือกหรือผู้แทน ดำเนินการวัดตัวตัดเสื้อสูทสถาบัน ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

   4. กำหนดการจัดการศึกษาทุกวันอังคาร ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-18.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส และโรงแรมยู สาทร กรุงเทพ (ซอยงามดูพลี เขตสาทร)

   5. การเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมรับน้อง เป็นกิจกรรมภาคบังคับ และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

     - พิธีเปิดและปฐมนิเทศ วันที่ 31 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

     - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมรับน้อง ระหว่างวันที่ 3–4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

   6. การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยค่าเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ที่ดำเนินการโดยบริษัททัวร์) ซึ่งบริษัททัวร์ประเมินค่าใช้จ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท หากในการเดินทางจริงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้เข้าศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น และการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งเชื่อมต่อจีน เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ ผู้เดินทางรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายเอง (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษา) ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนอีกครั้งในภายหลัง

   หมายเหตุ กำหนดการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คลิ๊กชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ยืนยันสิทธิ์
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน บจก.เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี ชำระเงินเรียบร้อย
นายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา บจก.แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวจินติยา จินารัตน์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ชำระเงินเรียบร้อย
นางกิตติมา นพทีปกังวาล บจก.สหสินไทยค้าวัตถุก่อสร้าง ชำระเงินเรียบร้อย
นายกษม จันทรประเสริฐ บจก.บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) ชำระเงินเรียบร้อย
พลตำรวจโทกฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชำระเงินเรียบร้อย
นางกฤตติกา ธารามาศ บลจ.โนมูระ พัฒนสิน ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวกนกกุล จินดาโชตสิริ บจก.สหไพศาลอินดัสทรี ชำระเงินเรียบร้อย
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางจุฬาภรณ์ นำชัยศิริ บจก.แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส ชำระเงินเรียบร้อย
ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชำระเงินเรียบร้อย
ร้อยโทชวลิต เตชะไพบูลย์ บจก.บุญนำพานิช ชำระเงินเรียบร้อย
ชัยวัฒน์ กุมุทพงษ์พานิช บจก.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์
นายชาญยุทธ์ เจนธัญญารักษ์ บจก.เทเลโทรล วัน ชำระเงินเรียบร้อย
นายชาตรี อัศวรัตนาภรณ์ บจก.ซี.เอ.คอนสตรักชั่นฟอร์ม ชำระเงินเรียบร้อย
นายชุน ไพลินดีเลิศ บจก.ยูงไทเจมส์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวฐาภรพัชร์ จึงรุ่งเรืองกิจ บจก.โรงแรมเมเปิล ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ บจก.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส ชำระเงินเรียบร้อย
นายณัฐพล โดมทอง บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ชำระเงินเรียบร้อย
นายธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ วชิราวุธวิทยาลัย ชำระเงินเรียบร้อย
นายธวัชชัย เทียนทองทิพย์ บจก.โฟคัส แมคคานิค ชำระเงินเรียบร้อย
นายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ บจก.แพสชัน เวนเจอร์ ชำระเงินเรียบร้อย
นายนต รุจิรวงศ์ บจก.สี่พระยาการพิมพ์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวนันทวี พิทักษ์ธีระธรรม บจก.ซิมเมจ โมชั่น ชำระเงินเรียบร้อย
นายนันทิยะ ดารกานนท์ บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล ชำระเงินเรียบร้อย
นางนิรมล รุจิราโสภณ บมจ.ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางนุชรินทร์ โกวิทคณิต บจก.เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ ชำระเงินเรียบร้อย
ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช บจก.บุญวสา ชำระเงินเรียบร้อย
นายบุญชัย สกุลธรรมรักษ์ บจก.กรีน อาคิเท็คส์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชำระเงินเรียบร้อย
นายประโมทย์ เปรื่องอักษร บจก.ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) ชำระเงินเรียบร้อย
นางปราณี เจียรนัย บจก.ไทยพาณิชย์ โพรเทค ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม บจก.เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ บมจ.ยูเอซี โกลบอล ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวปัญณวีย์ วงศ์นรารัชชกิจ บจก.ธาดาพงศ์ อินเตอร์กรุ๊ป ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวปาลิกา จึงไพศาล บจก.ซีกวง โกลด์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางปิยวดี ตระการศักดิกุล บจก.เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวปิยะวดี จตุพรเจริญ บจก.อิชิ แอสเสท ชำระเงินเรียบร้อย
นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร มูลนิธิสยามกัมมาจล ชำระเงินเรียบร้อย
นางผาสุข รักษาวงศ์ บมจ.สหพัฒนพิบูล ชำระเงินเรียบร้อย
นายพนิต ธีรภาพวงศ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวพรทิพย์ สหเวชชภัณฑ์ บจก.เคอหัว ไบโอเทค (ประเทศไทย) ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวพรสรรค์ กำลังเอก บจก.สยามอะไหล่ ชำระเงินเรียบร้อย
นางพฤกษา วงศ์ตรี บจก.ซี.อี.เมค เอ็นจิเนียริ่ง ชำระเงินเรียบร้อย
นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ บมจ.ปตท. ชำระเงินเรียบร้อย
นายพีรพงศ์ ฤทธิเลิศนภา บจก.คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) ชำระเงินเรียบร้อย
นางเพ็ญทูล อยู่วิทยา บจก.แม็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ ดีวีลอปเม้นท์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางเพ็ญเพียร สันติพันธ์พิทักษ์ บจก.บายมอร์ กรุ๊ป ชำระเงินเรียบร้อย
นางไพจิตร รัตนานนท์ บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น ชำระเงินเรียบร้อย
นายไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ บจก.เทคคอนส์บิส ชำระเงินเรียบร้อย
นายไพสิฐ ศรีประทักษ์ บจก.เทียนฟู โซลูชั่น ชำระเงินเรียบร้อย
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ บลจ.ทรีนีตี้ ชำระเงินเรียบร้อย
นายภักดี ภักดิ์นรา บจก.สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวภารดี วรเกริกกุลชัย บจก.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวมณี แต่โสภาพงษ์ บจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางมณีรัตน์ นีลไชยศักดิ์ บจก.แม่น้ำมิทอลซัพพลาย ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวมนวรา เพชรพลากร บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ชำระเงินเรียบร้อย
นายมานพ จินานุวัฒนา บจก.โง้วงี่กี่ เทรดดิ้ง (1992) ชำระเงินเรียบร้อย
นายยูจิน หลิน บจก.หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ชำระเงินเรียบร้อย
นายรอยบุญ เลาหะวิไลย บจก.เอเชีย โฮม ชำระเงินเรียบร้อย
นายฤทธิชัย ศรีวิจารย์ บจก.เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) ชำระเงินเรียบร้อย
นางลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ชำระเงินเรียบร้อย
ล้วนชาย ว่องวานิช บจก.เซนซอร่า
นางวรนัฎ ณ ลำพูน บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ชำระเงินเรียบร้อย
นายวรวิทย์ เจนธนากุล บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชำระเงินเรียบร้อย
นางวราภรณ์ บุญจิตต์พิมล บจก.มีนบุรี การแพทย์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาววรารัตน์ บุตรธิเดช บจก.ไอ ซี แอล อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาววรุณี เศรษฐีวรรณ บจก.กลุ่มไทยฟ้าการเคหะ ชำระเงินเรียบร้อย
นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ชำระเงินเรียบร้อย
นางวันดี คงสุภาพศิริ บจก.วินเนอร์ อินเตอร์ แพค ชำระเงินเรียบร้อย
ผศ.(พิเศษ) ดร.วันทนี พูลวรลักษณ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชำระเงินเรียบร้อย
นายวิชัย ลิมปศิลป์ บจก.สหกิจฮาร์ดแวร์ ชำระเงินเรียบร้อย
วิญญู อำนวยสมบัติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล บจก.รัชดาศูนย์รวมวัสดุ ชำระเงินเรียบร้อย
ดร.วิพุธ อ่องสกุล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชำระเงินเรียบร้อย
นายวิภาส อรรถพูลทรัพย์ ศููนย์พัฒนาผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับสูง ชำระเงินเรียบร้อย
พลตำรวจตรีหญิงวิรญา พรหมายน สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชำระเงินเรียบร้อย
ผศ. ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชำระเงินเรียบร้อย
วิสิฐ ตันติสุนทร บมจ.ลานนารีซอร์สเซส
ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ มูลนิธิรถไฟไทย และพิพิธภัณฑ์รถไฟไทย ชำระเงินเรียบร้อย
ศิริ วงศ์ภาติกะเสรี บจก.ธนศิริ อินดัสทรีส์
นส.ศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล บจก.โปรลีฟวิ่ง แมนเนจเม้นท์ ชำระเงินเรียบร้อย
นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร บ้านพิงพัก สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประสานมิตร ชำระเงินเรียบร้อย
พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ บจก.อีซี่ เลนดิ้ง ชำระเงินเรียบร้อย
ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท ชำระเงินเรียบร้อย
พลเอกสาธิต สุวรรณประกร กระทรวงกลาโหม ชำระเงินเรียบร้อย
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวสุดาทิพย์ โลหมาศ บจก.แจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส ชำระเงินเรียบร้อย
นายสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ บจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ ชำระเงินเรียบร้อย
พลตำรวจเอกสุเทพ เดชรักษา บจก.สิรภพ ดีไซน์ กรุ๊ป ชำระเงินเรียบร้อย
นางสุภาพร ชัยมงคลตระกูล ธนาคารมิซูโฮ จำกัด ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส บจก.ซี.เอ็ม.ซี. ชำระเงินเรียบร้อย
นายแพทย์สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า บมจ.สมิติเวช ชำระเงินเรียบร้อย
นายแพทย์สุรสิทธิ์ อัศดามงคล บจก.โรงพยาบาลบางมด ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวสุวรรณี ลีลาประชากุล บจก.ลีแอนด์สตีล ชำระเงินเรียบร้อย
นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ชำระเงินเรียบร้อย
นายอนุวัตร เฉลิมไชย บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ชำระเงินเรียบร้อย
นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร บจก.ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) ชำระเงินเรียบร้อย
นางอมรรัตน์ ตันติโชติ บจก.แกรนด์เมททอลเซ็นเตอร์ ชำระเงินเรียบร้อย
นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ ชำระเงินเรียบร้อย
นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ บจก.ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด ชำระเงินเรียบร้อย
นายเอกราช นิโรจน์ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ชำระเงินเรียบร้อย
นางสาวเอมอร ลิขิตอิทธิรักษ์ บจก.อันดาคีรา กรุ๊ป ชำระเงินเรียบร้อย
นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม บจก.เรือด่วนเจ้าพระยา ชำระเงินเรียบร้อย
นายคงธัช เตชะวิเชียร บจก.อินเตอร์ ดิจิตอล ซิสเต็มส์ ชำระเงินเรียบร้อย