กิจกรรม

วทจ.รุ่น1 รับฟังการบรรยาย เรื่องข้อริเริ่ม Belt and Road

หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังบรรยายเรื่องข้อริเริ่ม Belt and Road โดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ก้านความมั่นคง  เพิ่มโอกาสแนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีนในอนาคต ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561