เรียนจีนง่าย ๆ กับ ม.หัวเฉียวฯ

TH | EN | CH

HCU News

มฉก.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงสืบไป รวมทั้งการมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่นมีความประพฤติเรียบร้อย