HCU News

จากการเรียนรู้สู่การแข่งขันไท้เก๊กครั้งแรกที่ ม.หัวเฉียวฯ

ไท้เก๊กเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ด้านจีนของมหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา 2551 ได้บรรจุวิชาการรำไท้เก๊กเป็นวิชาบังคับของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการเรียนไท้เก๊กมาแล้วกว่า 20,000 คน