HCU News

การประหยัดพลังงาน จากท่านอธิการบดีสู่บุคลากรใหม่ ม.หัวเฉียวฯ

กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ เชื่อได้ว่าทุกคนต้องได้รับความรู้และความประทับใจกับกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะวันแรกของการปฐมนิเทศที่ทุกคน ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และได้รับความรู้จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน"