เรียนจีนง่าย ๆ กับ ม.หัวเฉียวฯ

TH | EN |

HCU News

ม.หัวเฉียวฯ เตรียมความพร้อมกับ Water Footprint หรือ รอยเท้าน้ำ

ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาวิกฤตของชาติที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรตะหนักและร่วมมือกันในการใช้และรักษาทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน จึงเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ โดยได้เรียนเชิญ คุณกันยานาถ วีระพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และทีมงาน บริษัท EastWater Group มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Water Footprint หรือ รอยเท้าน้ำ ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในที่ประชุมคณบดี