HCU News

จักรยาน...สีขาว @ ม.หัวเฉียวฯ

อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าร่วมการประชุมวิชาการเนื่องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เรื่อง "วิทยาเขตจักรยาน : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยในวันนี้"