HCU News

สื่อสร้างสรรค์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด ละ เลิก บุหรี่ และสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ปราศจากการสูบบุหรี่ โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2558 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารชิน โสภณพนิช