เรียนจีนง่าย ๆ กับ ม.หัวเฉียวฯ

TH | EN |

HCU News

การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 2 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รำไท้เก๊กหมู่เทิดพระเกียรติฯของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1,000 คน เพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ วันอาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558