HCU News

โครงการอบรมให้ความรู้ “การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ”....

โครงการอบรมให้ความรู้ “การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด” และโครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สหกรณ์บริการปลาสลิดบางบ่อ จำกัด และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน