HCU News

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2557

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน