รหัส ชื่อ-สกุล สาขา วัน เวลา ห้อง
600069 น.ส.สุชาดา วันยาเล 21 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
600291 น.ส.จริยา ศรีวะรมย์ 110 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
600388 น.ส.กัญญารัตน์ แก้วลี 71 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
600540 น.ส.วรกานต์ พรหมพิริยะกูล 110 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
600630 น.ส.กวินทรา แซ่ตั้ง 110 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
600802 นายพัชรพล จ้ายหนองบัว 93 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
601105 นายอธิราช เย็นละออง 130 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
601138 น.ส.ชลธิชา สุพร 37 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
601151 นายณธีพัฒน์ สังข์ทองณัฐพร 43 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
601179 น.ส.พริมา ศิริลิมประพันธ์ 110 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
601198 น.ส.ปาระมี วงษ์เวียน 110 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
601355 นายศุภวิชญ์ ลาภศิริวัฒน์กุล 110 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
601359 น.ส.ศิริวิมล เจียมพูนสุข 42 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
601372 น.ส.สิตานันท์ จินดารัตน์ 80 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
601767 นายปฏิภาณ นันทพล 142 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
601981 นายรักสิทธิ์ แสวงมี 142 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610045 น.ส.ธัญวรัตม์ ยังผล 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610100 น.ส.ชุติกาญจน์ ยอดพิทักษ์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610101 น.ส.สุพิชา เหลืองรุ่งอุดม 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610128 น.ส.โอปอ คีตวัฒนานนท์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610291 น.ส.ศุภนุช ศิริวรรณ์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610292 น.ส.วริยา ลิ้มสกุล 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610309 น.ส.อลิศรา กันหา 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610415 น.ส.คณิตา ประพฤติชูวงศ์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610417 น.ส.ปทิตตา บัวแย้ม 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610419 น.ส.ธนภรณ์ นาคภักดี 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610421 น.ส.สิริฏิญากร การรักษา 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610441 น.ส.ภูษณิศา สืบสายจันทร์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610443 น.ส.นฤมล บัวทอง 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610444 น.ส.ลลิดา วงค์ชาญศรี 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610450 น.ส.ฐิติยา สุขสุแพทย์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610460 น.ส.ธิดารัตน์ มากแก้ว 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610466 น.ส.พิชญาพร เลาะหะนะ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610467 นายสุทธิพันธุ์ บุตรแก้ว 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610498 น.ส.ชาลิสา วรัชธนายง 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610499 น.ส.วันนิสรีน เจ๊ะคอ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 1 Group A
610572 น.ส.พรนภัส ตรีวรรณวงศ์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
610584 น.ส.สุนิศา ยุวกาฬกุล 121 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
610776 น.ส.วิภาวี มณีช่วง 121 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
610898 น.ส.สุดาพร เลื่อมใส 121 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611132 น.ส.กัลยาณี นิ่มเนียม 121 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611161 น.ส.กนิษฐา เสนาวงค์ 80 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611173 น.ส.เสาวลักษณ์ จันดา 80 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611174 น.ส.อนัญญา โอภากุลชนก 71 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611243 น.ส.นริศรา ดอกเบญจมาศ 153 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611290 น.ส.ณัฐณิชา โสภณวัฒนาชัย 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611314 น.ส.สรวีย์ ศรีสวัสดิ์ 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611330 น.ส.วริศรา จันทร์ฆะ 153 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611331 น.ส.ธัญพร กีรติสถิตพร 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611351 น.ส.นนทิยา มูลราช 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611368 น.ส.มลรยา คุณสิริประภารัตน์ 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611489 น.ส.ณัฐฐา เหล่าบ้านค้อ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611497 นายศุภกิจ นิ้วทอง 71 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611500 น.ส.ปองขวัญ นันทะใจ 71 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611508 น.ส.นิศากร ปราณนัทธี 71 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611527 น.ส.อินทิรา ล้ำเลิศ 71 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611533 น.ส.จิราภรณ์ เผือกจิตต์ 71 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611550 น.ส.หยาดทิพย์ นาเจริญ 71 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611571 น.ส.ธัญญารัตน์ รัตนปัญญา 153 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611575 น.ส.รัตติยากร ขจรพราวศรี 153 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611616 น.ส.จรรย์อมล จันทบุญเรือง 153 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611646 น.ส.สิริลักษณ์ แซ่คู 153 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611656 น.ส.จิรัชฌา ยุทธนาโยธิน 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611663 น.ส.สุนิษา กิจสมุทร 153 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611669 น.ส.กมลวรรณ ศิริเลิศฤทัย 153 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611680 นายธนทัต เปลี่ยนสมาน 153 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
611921 น.ส.อุมาพร เชียงขาว 153 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
620023 น.ส.พิมพ์มาดา ม้าลายทอง 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
620025 น.ส.ชนิกาญจน์ อภิรมย์เกษม 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
620079 น.ส.มาณิศา อาจศรี 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
620082 น.ส.จีรวรรณ ทิพพิชัย 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
620088 น.ส.บุญฑริกา ศรีแพทย์กุล 121 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 2 Group A
620092 น.ส.วิลาวัลย์ ผดุงศักดิ์สิน 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620103 น.ส.ภัควลัญชญ์ เลิศศรัณย์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620126 น.ส.มัณชรี ปริยพาณิช 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620127 น.ส.พรศุจี สือวงศ์ประยูร 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620137 น.ส.เบญญทิพย์ สำเร็จวาณิชย์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620138 น.ส.ปารมี เจิง 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620142 น.ส.เสาวลักษณ์ ทรัพย์สัตย์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620163 น.ส.นัยภัคน์ ชนานันท์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620166 น.ส.ไกวัลวลัย เดชพจน์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620168 น.ส.ปรภาว์ ผลาสงค์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620202 น.ส.ธนัชชา จตุโชติชวาลกุล 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620205 น.ส.ณัฐวดี สุขแก้ว 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620226 น.ส.พรนภา เอี่ยมวิจิตร 121 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620248 น.ส.เสฏฐสิริ โชคคุณัญญา 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620299 น.ส.พลอยณภัทร ใช้อู๋ 121 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620469 น.ส.กัญจนา แย้มงาม 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620492 น.ส.พิมพ์ลภัศ ยมนา 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620521 น.ส.ญาดา แชประเสริฐ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620531 น.ส.ธิดารัตน์ แดงด้วง 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620565 น.ส.นิศาชล ค่อมสิงห์ 401 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620569 นายรุจติโรจน์ บุตกะ 401 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620571 นายณัฐดนัย สารวัตร 121 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620634 น.ส.จิตวิมล พรหมพิลา 11 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620680 น.ส.พรรษกร ภู่น้อย 121 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620713 น.ส.อาภาวดี กิจถาวรภักดี 110 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
620804 น.ส.พีชญดา คำประเสริฐ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
621039 น.ส.นิลวรรณ เจริญโชคสถาพร 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
621049 น.ส.พลอยไพลิน เพ็ชรภิโรม 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
621083 น.ส.ปณิตา สมโภชน์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
621112 น.ส.ณิชา จันทราอุกฤษฏ์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
621116 น.ส.วนัสนันท์ วันทองเจริญ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
621117 นายพัฒนชัย แซ่ชื้อ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
621123 น.ส.ฐิตินันท์ สินธุนนท์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
621137 น.ส.พิมพ์ชนก ศิริศักดิ์กมล 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
621160 น.ส.วิภา ด่านเกษม 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
621165 น.ส.ศุภิสรา ภัทรพิพัฒน์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 3 Group A
621186 นายณัฐภูมิ ศรีบัวโรย 121 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
621187 นายนาซิร สัญอี 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
621199 น.ส.จินต์จุฑา แสนดาหมื่น 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
621258 น.ส.สุขประกาย พักประเสริฐ 401 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
621383 นายภวิศ กุลนภาดล 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
621388 น.ส.อัปสรสวรรค์ ศิริพาณิชย์ศกุนต์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
621392 นายกิตติศักดิ์ สงสัย 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
621394 น.ส.อรอนงค์ เครือละม้าย 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
621396 น.ส.ณัชชาณัณณ์ เคนสุวรรณ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
621402 นายก้องพสุธา สวัสดิ์ประภา 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
621512 นายพงศ์วิศิษฐ์ เกษามา 122 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
621868 นายอำนาจ ตรีสนธิ์ 122 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
630157 น.ส.ธนาภรณ์ แต้กิจพัฒนา 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
630158 น.ส.ปาณิสรา เดชเวชประสิทธิ์ 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
630236 นายสิทธิโชค เขียวขำ 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
630356 นายคธาวุฒิ สุระมรรคา 60 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
630742 น.ส.ณัฐชฎาภรณ์ หอมนาน 11 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
630771 น.ส.อรวรรยา สิงห์คะนอง 11 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
630776 น.ส.หทัยภัทร แก้วชิน 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
630851 น.ส.ธมลวรรณ กัลยาณมณีกร 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
630960 น.ส.สุพิชชา ธุระพันธ์ 11 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
630991 น.ส.พิมพ์วิภา สุขแจ่ม 401 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631075 น.ส.อลิสา ล้ำนภานุพงษ์ 11 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631094 น.ส.กนกวรรณ ยงกิตติภัทร 11 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631180 น.ส.จุติกาญจน์ วงษ์อยู่ 11 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631221 นายปิฎก จงเพียร 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631250 น.ส.ปวีณา นิยรัตน์ 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631329 นายธีรยุทธ แจ้งท้วม 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631330 น.ส.สุธาสิณี นิ่มประยูร 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631370 นายสกล สุขพรหม 123 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631376 น.ส.รชยา ถนอมกุลบุตร 123 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631385 น.ส.ณัฐพร บุญมูล 152 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631390 น.ส.จินตนา พรมจารีย์ 123 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631399 นายจอมพจน์ ภู่รักศักดิ์ศรี 123 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631400 นายวิศรุต ชำกรม 123 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631403 นายวิบูลย์ พิริยะประเทืองกุล 123 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631404 นายอิทธิกร ปิตินานนท์ 123 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631405 นายเมธวิน ช่างเสียง 123 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631408 นายนนท์ วัฒนกิจ 123 3-ส.ค.-21 9.00-11.00 Room 4 Group A
631410 นายชลธวัช เอกา 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631411 น.ส.สรสิชา คันธีสาร 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631413 นายไพโรจน์ เกิดบุตร 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631414 นายสิทธิศักดิ์ เย็นทะชิด 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631416 นายชัยสิทธิ์ สาระพิชญ์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631418 นายธนพล พึ่งสาคร 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631419 นายธนรัชต์ นามมาราอักษร 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631420 นายกฤษฎา ขระเขื่อน 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631421 นายรัชเดช แอมนนท์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631422 นายณัฐวุฒิ ขรัวทองเขียว 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631423 นายคเชนทร์ ภูถาดงา 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631428 นายศรายุธ ร่วมใจทิพย์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631429 นายราชัน โสภาภาค 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631430 นายสุรเชฏฐ์ นันวัด 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631432 นายรัฐสร ม่วงศรีพิทักษ์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631434 นายนิราชันย์ กำลังดี 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631436 นายฐานะธรภ์ วิริยะกิจ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631440 นายธีรวุฒิ สังฆะมณี 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631441 นายกิตติพัฒน์ ดวงมณี 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631442 นายกฤตศรัณย์ ธำรงธาราพัฒน์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631444 นายจีระพัฒน์ กุศลธนาบูรณ์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631456 นายอนุรักษ์ โคกเขา 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631461 นายภูวดล พรหมวิชัย 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631490 น.ส.วรรณผกานต์ บุบผาสุวรรณ์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631491 น.ส.สุนิษา ยามี 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631492 นายอภิชาติ ปิ่นแก้ว 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631493 นายณัชพล หาญแหง 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631495 นายสุนทร วงษ์สา 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631496 นายอมเรศ อันยงค์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631498 นายสัมฤทธิ์ แว่นแก้ว 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631499 นายจารุวัฒน์ ทวีทรัพย์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631500 นายเกียรติศักดิ์ ล่ามสมบัติ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631503 นายกิตติคุณ ฝ่นเรือง 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631507 นายปิยังกูร บุญกาญจน์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631509 นายนัทวัฒน์ แพงทอง 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631519 นายธีรธร ตันยะกุล 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 1 Group B
631520 นายทวนทอง อุตรา 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631521 นายจักรกริช บุญรินทร์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631522 นายอำนาจ ทับทิม 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631523 นายอุดมศักดิ์ เกลี้ยงอักษร 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631524 นายจักรธร เพ็ชเนตร 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631525 นายสุเชวง ขามชู 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631526 นายพิทักษ์ ชินคำ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631529 นายนพพร จันทร์เจริญ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631622 นายวิชชบูรณ์ เจริญวิสิทธิ์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631623 นายยุทธณา ทางธรรม 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631624 นายศุภกิจ ส้มเกลี้ยง 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631630 นายมนตรี นากอก 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631690 น.ส.อาหลิ่ง แซ่หย่าง 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631708 นางรัตธนู โสภิณพงศ์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631709 น.ส.วรรณกานต์ พุ่มไพบูลย์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631710 นายสุวิชัย ขามชู 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631717 นายอดิเทพ สุทธิศักดิ์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631725 นายอานนท์ นฤดีศรีอุทัย 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631728 นายธเนตร วิโย 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631730 นายปิยะนัฐ มาลัย 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631733 นายพิทวัส ทัพขวา 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631734 นายณัฐิวุฒิ ศิวิลัย 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631735 นายธวัชชัย ตะวะนิชย์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631736 นายบุณยกร ชาโพธิ์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631739 นายธีรวัต ประทุมวัน 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631740 นายวีรยุทธ พันธะไชย 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631741 นายกฤษฎา อะมรณ์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631742 นายพิสิษฐ์ พุทธิเสน 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631747 นายวันเฉลิม จันทร์มนตรี 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631755 น.ส.ณนฆฤณ วรพล 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631763 นายสันติภาพ บุญปก 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631769 นายประดิษฐ์ เปรมปรีดิ์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631770 น.ส.ปริศนา ทุมจาน 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631772 นายดุสิต ระเบียบนาวีนุรักษ์ 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631777 นายอภิรวิทย์ เครือวัง 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
631778 นายณัฐพงศ์ ดาวเรือง 123 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 2 Group B
592747 MS.WU LINGXIANG 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
601745 MS.LU SHIMEI 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
602089 MR.YIN LONG 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610841 MR.LYU BIN 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610967 MS.WANG JINGJING 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
611261 MR.XU SIYI 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
611924 MS.CHEN RONGQING 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
611932 MS.WEI BINGLEI 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
611940 MR.LI SONGYI 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
611958 MS.QIN LANYUE 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621593 MS.ZHU XIAORONG 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621598 MS.YANG YATING 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621602 MS.LYULIANG YUFAN 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621604 MS.JIANG LIWEI 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621605 MS.ZHANG QIQI 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621606 MS.XU FENGYING 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621607 MS.HUANG PEILIAN 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621611 MS.WEI DONGJIAO 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621614 MS.GUAN XIAOSI 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621615 MS.CHEN YUE 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621617 MS.WANG MINGLANG 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621619 MS.LUO JIAXIN 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621620 MS.SUN LIJUN 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621621 MS.DENG XIAOYING 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621704 MS.WEI RUNDI 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621746 MS.YI JIARUI 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
621747 MS.LYU LIUYI 38 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
602194 MR.WEN YAOWEN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
602195 MS.CAI FENQI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
602196 MR.XIE ZHIPEI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
602199 MR.TANG QINGMING 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
602556 MR.HUANG HANQI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610917 MR.WU HANNAN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610918 MR.XU XINRONG 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610920 MR.HUANG YUJUN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610921 MS.RAO QIANQIAN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610922 MS.HUANG ZIXUAN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610925 MR.CAI PEI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610926 MR.ZHANG JIANXIN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610927 MS.YANG YINGYI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610928 MS.LI JINGROU 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610929 MR.CHEN SHICONG 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610931 MR.CHEN JUNFAN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610935 MS.CUI XINFANG 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610936 MR.LIN ZONGMING 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610937 MS.DENG SIEN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610938 MR.LIU ZAO 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610939 MR.ZHENG HUANDONG 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610943 MR.LIANG TINGBIN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610944 MS.LIANG JIE 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610947 MR.LI WENYI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610949 MS.DENG JUNSHI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610950 MR.LI LIANG 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610952 MS.SHE DANYI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 3 Group B
610953 MR.XIE ZEHUA 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
610956 MR.CHEN KAIQIN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
610957 MR.CHEN ZHAOWEI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
610959 MS.CHENG SIQI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
610960 MR.ZHANG LEI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
610963 MS.TANG FEI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
610964 MR.LIAO XINGYU 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
611950 MR.CHEN KUNYI 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
611953 MR.CAO JIAHUANG 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
612020 MR.ZENG WENJIN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
612021 MR.WANG ZIHAN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621230 MR.WEI YAN 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621718 MS.WEI XUEJIAO 49 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621622 MS.HONG JUNLI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621623 MR.ZHANG YIHUAI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621625 MS.YU JIABIN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621627 MS.GAO XINQIONG 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621628 MS.CHEN LU 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621629 MS.GUO YIFEN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621630 MS.YANG CHUN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621631 MS.JIANG XIAO 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621632 MS.CHEN JINGJING 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621633 MS.ZHANG HAIRONG 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621635 MS.LAN TONGTUAN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621636 MS.WANG YUYU 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621639 MS.LI LIYUAN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621640 MS.LIU YINGMEI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621642 MR.CHEN XU 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621643 MS.JIANG LINYAN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621644 MS.WEI XIAOPEI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621645 MS.XU LIHUA 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621646 MS.ZHAO JING 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621648 MS.ZHOU SHIMEI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621649 MS.TANG FENGJI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621650 MS.LIANG LI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621651 MS.HUANG YINRONG 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621652 MS.WEI MEI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621653 MR.HUANG SHAN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621655 MS.MO DANDAN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621656 MR.WU TAO 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621657 MS.WEI WEI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621658 MS.XIONG FEI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621660 MS.ZHU YUTING 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621661 MS.CHEN CHENG 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621662 MS.QU QIUHONG 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621663 MS.LU XIAOYAN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621664 MS.LING XIULI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621665 MS.DENG XIAODAN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621667 MS.YANG LIFEN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621668 MS.ZHANG YUXUE 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621669 MR.ZHENG FENGTIAN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621670 MR.HUANG KEYU 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621671 MS.ZHU QIAN 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B
621903 MR.HUANG YULI 145 3-ส.ค.-21 13.00-15.00 Room 4 Group B