หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)

        - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese)
        - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture)
        - สาขาวิชาจีนศึกษา (Chinese Studies)

 

          เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ตลอดจนเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีน โดยจะได้ไปเรียนที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในชั้นปีการศึกษาที่ 3

        • ชั้นปีที่ 1 เน้นการศึกษาพื้นฐานในวิชาต่าง ๆ เช่น การเสริมทักษะภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีน การฟัง – พูด การสนทนา การอ่าน พร้อมทั้งเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาทั่วไปอื่น ๆ

        • ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้ทักษะภาษาจีนด้านต่าง ๆ ในระดับสูงขึ้น ทั้งไวยากรณ์ ตัวอักษร ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ไท้เก๊ก)
        • ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเน้นทักษะเฉพาะด้าน ทั้งด้านการเขียน การสื่อสารมวลชน บทความร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาจีน ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และภาษาจีนโบราณประยุกต์
        • ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะเน้นการเรียนวิชาที่เลือกเป็นวิชาเอกเลือกและเอกบังคับตามความสนใจทั้งทางด้านภาษาจีนและจีนศึกษา เช่น ความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีน การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน เป็นต้น รวมถึงดำเนินการฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ตามแผนการเรียนที่ทางคณะกำหนดไว้

 

โอกาสในการทำงาน

        - ล่ามภาษาไทย-จีน ทั้งภาครัฐและเอกชน
        - เจ้าหน้าที่สถานทูต พนักงานสายการบิน บริษัทท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เลขานุการ ครู อาจารย์ ธุรกิจโรงแรม หรือหนังสือพิมพ์จีน เป็นต้น

 

ติดต่อสอบถาม

        วิทยาลัยจีนศึกษาชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
        โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1477, 1478, 1479     โทรสาร 02-3126295
        Website: http://ccs.hcu.ac.th 
        E-mail: chinesehcu@gmail.com
​​​       line : @651muzum