หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ( Bachelor of Science Program in Physical Therapy)

       มุ่งผลิตนักกายภาพบำบัด ผู้ทำหน้าที่ตรวจและวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากโครงสร้างร่างกาย ตลอดจน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในคนทุกวัย โดยมีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทางทฤษฏีและการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทางคลินิก ทั้งในห้องปฏิบัติการและจากการฝึกงานจริง นอกจากนี้ยังเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมให้นักศึกษาตามความถนัด เช่น กายภาพบำบัดในเด็กพิการ กายภาพบำบัดทางการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและความงาม

 

โอกาสในการทำงาน

       - นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
       - ธุรกิจส่วนตัว เปิดคลินิกกายภาพบำบัด
       - นักกายภาพบำบัด ในสถานออกกำลังกาย สถานเสริม ความงาม หรือประจำทีมกีฬา

 

ติดต่อสอบถาม

       คณะกายภาพบำบัด ชั้น 4 อาคารเรียน
       โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1162, 1172     โทรสาร 02-3126413
       Website: http://pt.hcu.ac.th
       E-mail: pthcu.org@gmail.com
       Line: @822yrjis