หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)

       พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพให้บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน เนื่องจากสุขภาพของมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของคุณภาพประชากร จึงมีวิธีการเรียนการสอนหลากหลายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริงในโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรที่เปิดสอนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงาน ก.พ. และสภาการพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กรทางกฎหมายของวิชาชีพการพยาบาล

 

โอกาสในการทำงาน

       - พยาบาลในภาครัฐและภาคเอกชนในโรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชน
       - ธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดสถานพยาบาลด้วย
       - ใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ เฝ้าไข้พิเศษ
       - สามารถประกอบอาชีพพยาบาลในต่างประเทศได้

 

ติดต่อสอบถาม

       คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ 1
       โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1231     
       โทรสาร 02-3126230
       Website:  http://nurse.hcu.ac.th
       E-mail: secretary.nurse@gmail.com
       line : @nursehcu