หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)
       - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
       - สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี (Medical Science & Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)+หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหลักสูตรนานาชาติ
       - สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ(Health Robotics) 

 

โอกาสในการทำงาน

       - โปรแกรมเมอร์ วิศวกรซอฟท์แวร์ วิศวกรระบบ
       - นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือนักออกแบบกราฟิก
       - นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูล
       - นักพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์ไร้สาย
       - ครู อาจารย์ ผู้ฝึกอบรม หรือธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ติดต่อสอบถาม

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเรียน
       โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1180
       โทรสาร 02-3126458
       Website: http://sci.hcu.ac.th
       E-mail: sciencehcu@gmail.com 
       line : @944vknew