หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)
       - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
       - สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

 

โอกาสในการทำงาน

       - โปรแกรมเมอร์ วิศวกรซอฟท์แวร์ วิศวกรระบบ
       - นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือนักออกแบบกราฟิก
       - นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูล
       - นักพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์ไร้สาย
       - ครู อาจารย์ ผู้ฝึกอบรม หรือธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ติดต่อสอบถาม

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเรียน
       โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1108
       โทรสาร 02-3126458
       Website: http://sci.hcu.ac.th
       E-mail: sciencehcu@gmail.com 
       line : @944vknew